Rait Rosin

Rait Rosin

loovuurimus

Tutvustus

Väitekirja lähtepunktiks on tõik, et Eesti kunstis esile kerkinud huvi väljaspool Tallinna asuvate paikade vastu vajaks järjepidevamat, konstruktiivsemat ja kriitilisemat mõttevahetust. Töös leiavad käsitlust regionaalsetes keskustes asuvad kunstigaleriid ja kohalike ootused oma kodulinnaga haakuvate kunstitegevuse suhtes. Käsitletavad kunstiaktsioonid ja näitused paigutuvad ajavahemikku 2010–2017.

Töö vaatleb kunstielus ringlevaid kujutlusi nii kunstile seatud ülesannetest kui kunstiloomet saatvast – ning äärealal tihti puuduvast – professionaalsest tagasisidest. Ühelt poolt kajastab galeriipubliku ja kunstnike intervjuude võrdlev analüüs kummagi osapoole arusaamu kohalikust kunstielust.

Teiselt poolt on tegu Rosina kui kunstnik-uurija enesevaatlusega – sest ka tema enese loometegevus positsioneerub Eesti väikelinnadega suhestuvate kunstialgatuste hulka. Väitekirja teoreetiline osa paigutubki diskursusesse, mis käsitleb John Dewey, Jacques Rancière’i jt jälgedes kaasavat kunsti sotsiaalselt aktiivse tegevusena.

Rosin järeldab,  et kunstnikel tuleks väikelinnades eelistada kohalike huvi ja aktiivsust siduvaid lahendusi, mis võimaldavad kunsti mõista eri osapooli kogukondlikul tasandil lõimiva tähendusväljana.
Doktoritöö juhendajad olid dr Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Margus Vihalem (Tallinna Ülikool). Eelretsensendid olid dr Elo-Hanna Seljamaa (Tartu Ülikool) ja dr Heie Treier (Tallinna Ülikool); viimane oli ühtlasi doktoritöö oponent. Avalik kaitsmine toimus 13. detsembril 2021. (link uudisele ETIS-keskkonnas)
Doktoritöö täistekst on kättesaadav EKA repositooriumis: https://eka.entu.ee/shared/429502/QNQ2SpvSaJnlOeg8AwUfDrqjz2rP6BlHhGtwSOSEXMZnttM7BA5jue8YOvGAL34B
Doktoritöö ja seonduvad uurimuslikud artiklid on loetavad ResearchGate’i veebi keskkonnas: Rait Rosin on ResearchGate

Uurisin kas ja mil viisil inimeste ootused ja kunstnike väljapakutav kunstitegevus kuue Eesti väikelinna näidetel kattuvad? Erinevate näitusekohtade võrdluses uurisin Paldiski ja Haapsalu näitusekohtade olukorda ümbritsevate linnade kontekstis, millest toimus 2017. aasta juunis näitus Valga Muuseumis pealkirjaga “Mahajäämus”. Uurimus jätkus Valga ja Võru näitusekohtade võrdusena ja vastavasisuline näitus toimus 2018. aasta augustis taas Valga Muuseumis. Sellele järgnes Rapla ja Rakvere näitusekohtade võrdlus ning kolmas näitus toimus Raplamaa Kaasegse Kunsti Keskuses 2019. aasta oktoobris. Kõigist kolmest võrdluspaarist (Paldiski-Haapsalu, Valga-Võru ja Rapla-Rakvere) toimusid 3 näitust, mis käsitlevad neis linnades asuvate näitusepaikade erisusi ja ühisusi.

Kunstnike intervjuudes kõlavad vastused nii nende kogemuste kohta, mis nad näitusi tehes hankisid kui ka näitusepaikade olukorra ja tähenduse kohta ümbritsevate väikelinnade käekäiku puudutavate olude keskel. Samuti intervjueerisin valikut nimetatud linnade kunstipublikust, kes väljendasid ootusi neis väikelinnades kunstitegevusi läbi viivate kunstnike suhtes. Eesmärgiks on seejuures mõista näitusekohtades toimuvat kultuuriliselt ja sotsiaalselt sidusate tervikutena, mida iseloomustab oma unikaalne suhete süsteem.

In English:
The increasing interest in Estonian art scenes outside of Tallinn necessitates careful and critical discussion. Rait Rosin’s PhD dissertation investigates regional gallery spaces and local people attitudes toward art activities in their communities. The reader will have a better grasp of Estonia’s diversified creative scene and society-driven cultural shifts. The comparison provides an overview of the precision of the regional differentiations of the six Estonian small towns: Paldiski, Haapsalu, Valga, Võru, Rapla, and Rakvere by comparing the various regional characters and as well six local art galleries. In comparison, the audience of town galleries and artist interviews demonstrate how each party sees local art.

The research looks into Estonian small-town initiatives to communicate with small towns, parallels and examples of artists activities, who had exhibitions in local galleries during the years 2010–2017. The author of the thesis interprets the artistic expressions of the participants as acts of cultural communication of the centre and the periphery polarities. Nonetheless, because the expectations of small towns have to implement for their organised events, the contribution of artists is calculated based on their effect on the surrounding areas.

On the one hand, the dissertation is a reflection of Rait Rosin’s own artistic practice while he depict themes for the artworks, while also analysing his own position as artist researcher. Dissertation In the other hand, is classified as discourse, with engaged art as one of the socially active solutions. According to the philosophers such as John Dewey, Jacques Rancière and others, local interest and activity-binding solutions may assist artists. As a result, the local cultural scene may have established a field of meaning construction that aids to integrate various groups into the community. The PhD thesis focuses on local people waiting for artists and visiting artists’ assessments of Estonian small-towns in creative chores and art creation, often due to a lack of expert criticism and the location of the art.

Supervisors: Dr. Raivo Kelomees (Estonian Academy of Arts), Dr. Margus Vihalem (Tallinn University)
External reviewers: Dr. Heie Treier (Tallinn University), Dr. Elo-Hanna Seljamaa (University of Tartu)
Opponent: Dr. Heie Treier
Rait Rosin on ResearchGate

Additional info: Eastonian Academy of Arts graduate works webshow (TASE 22´)


1. näitus – näitusevaated ja kontseptsioon (Valga Muuseum, juuni 2017)

(lisaks teine link Valga muuseumi näituse vaadetele)

2. näitus – näitusevaated ja kontseptsioon (Valga Muuseum, august 2018)

(lisaks teine link Valga muuseumi näituse vaadetele)

3. näitus – näitusevaated ja kontseptsioon (Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus, oktoober 2019)

(lisaks teine link Raplamaa kaasaegse kunsti keskuse näituse vaadetele)

4. näitus – näitusevaated ja kontseptsioon (Nelja Nurga Galerii, august 2023)
Lisanäitus 1 (Rakvere Galerii, august 2019)

(lisaks teine link Rakvere galerii näituse vaadetele)

Lisanäitus 2 (Pärnu Linnagalerii (raekojas), november 2019)

(lisaks teine link Pärnu linnagalerii näituse vaadetele)
Lisanäitus 3 (Vana-Võromaa Kultuurikoda, veebruar 2020)

(lisaks teine link Vana-Võromaa Kultuurikoja näituse vaadetele)

Ülevaatenäitus (Kadrioru Galerii, mai, juuni 2024, Vesivärava 50, Tallinn)

Järgnevalt on nähtavad kaks skeemi, mis annavad teavet intervjuudele toetuva loovuurimuse ülesehituse ja intervjuude tõlgenduslike põhimõtete kohta:

Skeem 2. Uurimuse ajaline laotumine ja ülevaade linnadest. Autori skeem.