Loomepõhist doktoritööd teostan Eesti Kunstiakadeemia doktorikoolis, kunsti ja disaini õppesuunal. Uurin, mis vormides ja kuidas kunstnikud ühiskonna teiste gruppide käekäigus osalevad. Samuti seda, milliseid ootusi kunstipublik seab kunstnikele väikese elanike arvuga linnades. Kas ja mil viisil inimeste ootused ja kunstnike väljapakutav kunstitegevus kuue Eesti väikelinna näidetel kattuvad? Erinevate näitusekohtade võrdluses olen uurinud Paldiski ja Haapsalu näitusekohtade olukorda ümbritsevate linnade kontekstis, millest toimus 2017. aasta juunis näitus Valga Muuseumis pealkirjaga "Mahajäämus". Uurimus jätkus Valga ja Võru näitusekohtade võrdusena ja vastavasisuline näitus toimus 2018. aasta augustis taas Valga Muuseumis. Sellele järgnes Rapla ja Rakvere näitusekohtade võrdlus ning kolmas näitus toimus Raplamaa Kaasegse Kunsti Keskuses 2019. aasta oktoobris. Kõiki uurimuses kajastuvaid näitusekohti ja linnu olen sidunud valikuga kunstnikest, kes neis kohtades oma näitusi teostasid ajavaheikul 2010-2017. Kunstnike ja linnade elanikega toimunud intervjuud sisaldavad viiteid näitusepaiga ja seda ümbritseva linna suhetest ning kunstitegevuse tähendusest väikelinnas. Kõigist kolmest võrdluspaarist (Paldiski-Haapsalu, Valga-Võru ja Rapla-Rakvere) toimuvad kokku 3 näitust, mis käsitlevad antud linnades asuvate näitusepaikade erisusi ja ühisusi.

Kuue linna (Paldiski, Haapsalu, Valga, Võru, Rapla ja Rakverega) seonduvate kunstnike intervjuudes kõlavad vastused nii nende kogemuste kohta, mis nad näitusi tehes hankisid kui ka näitusepaikade olukorra ja tähenduse kohta ümbritsevate väikelinnade käekäiku puudutavate olude keskel. Samuti intervjueerisin valikut nimetatud linnade kunstipublikust ja nende vastustes kõlavad ootused väikelinnades kunstitegevusi läbi viivatele kunstnikele. Eesmärgiks on seejuures mõista näitusekohtades toimuvat kultuuriliselt ja sotsiaalselt sidusate tervikutena, mida iseloomustab oma unikaalne suhete süsteem.

1. näitus - näitusevaated ja kontseptsioon (Valga Muuseum, juuni 2017)

2. näitus - näitusevaated ja kontseptsioon (Valga Muuseum, august 2018)

3. näitus - näitusevaated ja kontseptsioon (Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus, oktoober 2019)

Siirdeanäitus 1 (Rakvere Galerii, august 2019)

Siirdeanäitus 2 (Pärnu Linnagalerii (raekojas), november 2019)
Siirdeanäitus 3 (Vana-Võromaa Kultuurikoda, veebruar 2020)
home next